07-Rechtdoor

In essentie houdt de “07-rechtdoor route” in dat na het opstijgen van op banen 07 de toestellen niet meer vóór Leuven naar rechts afdraaien, maar een ‘koers rechtdoor’ aanhouden in de bestaande en historische vliegcorridor, in het verlengde van de twee parallelle banen, om pas achter Leuven, op ca 20 km van de banen, naar rechts af te draaien in functie van de bestemming. (Zoals in het spreidingsplan bevat de route ‘rechtdoor’ weliswaar een kleine uitwijking om de dorpskernen in de omgeving van de luchthaven zo veel als mogelijk te sparen).

Vanaf 6 maart 2014 werd deze nieuwe opstijgroute 07 Rechtdoor eindelijk in gebruik genomen, zodat het vliegverkeer in de Leuvense regio terug in de oorspronkelijke bedding werd geplaatst en de feitelijke ruimtelijke ordening van vóór 2000-2004 werd hersteld.

Spijtig genoeg werd de “07-rechtdoor” procedure niet correct en volledig ingevoerd en wordt bovendien de gepubliceerde procedure momenteel ook niet integraal toegepast. Dit heeft voor gevolg dat in en langsheen de historische corridor en in de regio ten oosten van Leuven er meer vliegtuiglawaai is dan nodig. Waarom blijft men de 07-rechtdoor boycotten?

Alliantie Regio Leuven eist de volledige en correcte invoering en toepassing van de 07-rechtdoor.

Bovendien eist Alliantie Regio Leuven dat de voornoemde vliegcorridor definitief en volledig wordt geklasseerd tot groene zone, landbouw- of industriezone, en dat elke woonuitbreiding effectief uitgesloten wordt. Eventuele particulieren moeten correct vergoed worden, met uitsluiting uiteraard van de speculatieve verrichtingen.

Hierdoor wordt het verloren gegane respect voor de ruimtelijke ordening en voor de historische erfdienstbaarheden hersteld en dit volledig conform de ruimtelijke structuurplannen van Vlaanderen en Herent, waarin het rechtdoor opstijgen letterlijk wordt aangegeven als reden om geen woonuitbreidingen en bouwvergunningen meer toe te laten in de historische vliegcorridors in de as van de twee parallelle banen. Respect voor de eigen wetten en plannen is toch een minimale vereiste voor deugdelijk openbaar bestuur vanwege de Vlaamse Regering!

De 07-rechtdoor veroorzaakt niet de minste bijkomende hinder in Kortenberg en Steenokkerzeel, en zeker niet in de Oostrand, de Noordrand en Brussel. Voor de bewoners in de directe omgeving van de luchthaven levert de 07-rechtdoor bovendien belangrijke voordelen op zowel vanuit het perspectief van lawaai en vliegveiligheid als van milieuhinder (minder gemanoeuvreer tijdens het opstijgen en dus snellere hoogtewinst, besparing op brandstofverbruik en dus minder stank, minder uitstoot van fijn stof, CO2 en andere uitlaatgassen).

Met de 07-rechtdoor, indien correct ingevoerd en uitgevoerd, kan de geluidshinder buiten de 07-corridor opnieuw binnen de strenge richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie blijven. Zo kunnen de plaatselijke frequenties van overvliegen bij het verlaten van de 07-corridor tengevolge van het uitwaaieren veel lager worden, indien men werk maakt van de zuidelijke aankomstroute.

De inwoners van de Leuvense regio hebben decennialang bewust kunnen kiezen om niet gehinderd te worden door vliegtuiglawaai, louter en alleen door zich niet in de ‘historische lawaaicorridors’ te gaan vestigen. De 07-rechtdoor, eenmaal volledig en correct ingevoerd en toegepast, herstelt deze ruimtelijke ordening in de ganse Leuvense regio, terug conform de situatie van vóór jaar 2000, toen het gemorrel aan de windnormen startte.

Ten slotte wordt ook sterk gepleit voor een stabiel preferentieel systeem met het oog op een veilig vliegverkeer en het gebruik van stille vliegtuigtypes zoals op vergelijkbare luchthavens in Europa. We leven nu eenmaal in een land met sterk overheersende westenwinden. Bijgevolg is elk preferentieel systeem waarbij in richting noord, zuid of oost wordt opgestegen een inbreuk op de veiligheid van het vliegverkeer. Bovendien wordt alleen bij zulk stabiel preferentieel systeem de huidige luchthavencapaciteit op Brussels Airport maximaal benut met alle positieve gevolgen voor de optimale uitbating van de luchthaven.

Disclaimer: De inhoud van de ARL web site is onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.